Hình ảnh nghĩa trang QĐBH tu bổ khu vực bên dưới Vành Khăn Tang

Hình ảnh nghĩa trang QĐBH tu bổ khu vực bên dưới Vành Khăn Tang.