Hình ảnh tu bổ khu mộ H-5 tháng 10 & tháng 11 năm 2014

Hình ảnh tu bổ khu mộ H-5 sát hàng rào tháng 10 & tháng 11 năm 2014