Thăm nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa ngày 7 tháng 3 năm 2013.

Tổng lãnh Sự Hoa Kỳ, ông Lê Thành Ân và hai viên chức thuộc BNG/HK đến thăm nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa chiều nay ngày 7 tháng 3 năm 2013.