Cọc 4D giải phóng mặt bằng bên trong NTQDBH đã được chánh quyền địa phương nhổ đi