Đóng Góp

 

Chương Trình Tìm Kiếm và Cải Táng Hài Cốt Bạn Tù “Cải tạo”

chân thành kêu gọi sự ủng hộ tài chánh để giúp cho những gia đình Tử Sĩ ở Việt Nam có điều kiện bốc mộ và cải táng hài cốt người quá cố.

Mọi đóng góp bằng chi phiếu hay money order xin vui lòng gởi về:

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION

1117 Herkimer Street

Houston, TX 77008  --  USA

Paypal donation:

Email: Vietamerfound@gmail.com

Mọi thắc mắc về phương thức ủng hộ tài chánh xin vui lòng liên lạc:

  • Ông Nguyễn Đạc Thành

Email: tdn.vaf@gmail.com —  Điện thoại: 832.725.3231

 

* Những sự đóng góp cho Hội The Returning Casualty sẽ được cấp biên nhận trừ thuế và công bố trên mạng www.TinhDongDoi.org