Thông Tin

  • Tổng kết chương trình trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa tính đến ngày 19/11/2015.  Xem chi tiết ….

    Xem Tổng Kết Phần 1

    Xem Tổng Kết Phần 2

    Xem Tổng Kết Phần 3

  • Báo cáo kết qủa trùng tu mộ trong Nghĩa TrangQuân Đội Biên Hòa do VAF vận động và thực hiện. VAF vận động cựu Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân về dự án Trùng Tu NTQDBH và ông Lê Thành Ân đã trực tiếp ủng hộ VAF bắt đầu vào ngày 26 tháng 5, 2012. Đồng thời VAF chánh thức vận động với BNG/VN trùng tu NTQDBH bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, 2012.  Xem báo cáo ….

  • Nhằm đáp lại lời kêu gọi sự ủng hộ việc trùng tu NTQDBH. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lá thư trả lời đến ông Nguyễn Đạc Thành và hội VAF.  Letter from Secretary of defense Bên cạnh đó, Dân Biểu Royce nêu lên sự ủng hộ của ông qua việc gửi lá thư đến ông Shear, đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhằm kêu gọi sự lên tiếng ủng hộ của Hoa Kỳ cho chương trình trùng tu NTQDBH. Xem nội dung lá thư:Danbie2